Warning: A non-numeric value encountered in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BETH YW YSTYR ANABLEDD DYSGU AC AWTISTIAETH

BETH YW YSTYR ANABLEDD DYSGU AC AWTISTIAETH

Mae anabledd dysgu’n disgrifio pobl sy’n cymryd mwy o amser i ddysgu ac y gall fod angen cefnogaeth arnynt i ddatblygu sgiliau newydd, deall gwybodaeth gymhleth a rhyngweithio â phobl eraill.

“Cyflwr gydol oes yw awtistiaeth. Gall rhywun ddioddef o awtistiaeth ysgafn, gymedrol neu ddifrifol, felly fe’i disgrifir weithiau fel sbectrwm neu anhwylder y sbectrwm awtistig (ASA). Nid anabledd dysgu yw awtistiaeth, ond gall fod anabledd dysgu hefyd gan oddeutu hanner y rhai ag awtistiaeth.

ANABLEDDAU DYSGU – AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT

ANABLEDDAU DYSGU – AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT

AMCANGYFRIFIR MAI CYFANSWM Y BOBL AG ANABLEDD DYSGU YM MAE’R GORLLEWIN YW:

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

AWTISTIAETH – AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

AWTISTIAETH – AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

CYFANSWM Y BOBL SYDD AR Y SBECTRWM AWTISTIAETH YN Y DU YW:

YM MAE’R GORLLEWIN – NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL HYD AT 17 OED AG UNRHYW ANHWYLDER AR Y SBECTRWM AWTISTIG

BAE’R GORLLEWIN

2015

1209

2035

1197

GWAHANIAETH ABSOLIWT

-12

PEN-Y-BONT AR OGWR

2015

338

2035

326

GWAHANIAETH ABSOLIWT

-12

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

2015

327

2035

308

GWAHANIAETH ABSOLIWT

-19

ABERTAWE

2015

544

2035

563

GWAHANIAETH ABSOLIWT

+19

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PA GEFNOGAETH Y MAENT YN EI CHAEL?

PA GEFNOGAETH Y MAENT YN EI CHAEL?

CYFANSWM Y CLEIENTIAID AG ANABLEDD DYSGU DROS 18 OED SY’N DERBYN GWASANAETHAU

BAE’R GORLLEWIN

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

NIFER Y LLEOLIADAU CYMUNEDOL YN EU CARTREFI EU HUNAIN AR GYFER POBL (DROS 16 OED) AG ANABLEDD DYSGU

BAE’R GORLLEWIN

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

NIFER Y CLEIENTIAID AG ANABLEDD DYSGU (DROS 18 OED) SY’N CAEL EU CEFNOGI YN Y GYMUNED YN YSTOD Y FLWYDDYN

BAE’R GORLLEWIN

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

NIFER Y CLEIENTIAID AG ANABLEDD DYSGU (DROS 18 OED) SY’N DERBYN GOFAL SEIBIANT YN YSTOD Y FLWYDDYN

BAE’R GORLLEWIN

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

TREFNIADAU BYW AR GYFER OEDOLION AG ANABLEDD DYSGU – NIFER Y CLEIENTIAID DROS 18 OED

Mae hefyd wasanaethau asesu acíwt a rhai preswyl arbennig ar gyfer pobl ag anableddau dysgu ar draws ardal Bae’r Gorllewin.

Mae Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru’n darparu amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth ar gyfer pobl ag awtistiaeth. Ym Mae’r Gorllewin, ceir gwasanaethau preswyl yn ardal Castell-nedd a dwy ‘ganolfan ddydd’ yn Glamorgan House yng Nghastell-nedd a Mill Court yn Abertawe.

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk