Warning: A non-numeric value encountered in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BETH YW YSTYR GOFALWYR Y MAE ANGEN CEFNOGAETH ARNYNT?

BETH YW YSTYR GOFALWYR Y MAE ANGEN CEFNOGAETH ARNYNT?

Yn gyffredinol, aelod o’r teulu, cyfaill neu gymydog sy’n darparu gofal a chefnogaeth ddi-dâl yw gofalwr, yn wahanol i weithiwr gofal a delir neu wirfoddolwr sydd dan gontract i ddarparu gofal a chefnogaeth.

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

CYFANSWM GOFALWYR BAE’R GORLLEWIN

%

CANRAN CYFANSWM Y BOBLOGAETH

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

Mae gofalwyr ifanc rhwng 5 a 17 oed sy’n gofalu am 50 awr neu fwy bob wythnos 4.4 gwaith yn fwy tebygol o nodi bod eu hiechyd cyffredinol yn ‘wael’ o’u cymharu â’r boblogaeth gyffredinol o bobl ifanc rhwng 5 a 17 oed.


Mae’n debygol bod gofalwyr ifanc ym mhob ysgol a choleg. Yn aml, maent yn darparu gofal corfforol a chefnogaeth emosiynol, gan reoli cyllideb y teulu a gofalu am frodyr a chwiorydd.

Mae llawer o ofalwyr ifanc yn cael problemau wrth gydbwyso eu haddysg a’u dyletswyddau gofal, a all achosi straen.

Mae gofalwyr rhwng 16 a 44 oed yn tueddu i nodi iechyd gwaeth, yn enwedig iechyd meddwl, na phobl o’r un oedran nad ydynt yn ofalwyr.

Maent hefyd yn fwy tebygol o nodi eu bod yn ysmygu, eu bod dros bwysau neu eu bod yn ordew.

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

Mae amrywiaeth o gefnogaeth ar gael, gan gynnwys Lwfans Gofalwyr, seibiant yn y cartref a gwasanaethau dydd, cyngor ar fudd-daliadau lles, gwasanaethau cefnogi i gwnsela gofalwyr ifanc, gwasanaeth tasgmon i ofalwyr, etc.

BAE’R GORLLEWIN

2013

2014

2015

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

Mae cynnydd yn y boblogaeth gyffredinol yn debygol o effeithio ar nifer y bobl sy’n darparu gofal di-dâl.

NIFER RHAGAMCANOL Y GOFALWYR DROS 65 OED

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk