Warning: A non-numeric value encountered in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

AM BETH MAE’N SÔN?

Mae Llywodraeth Cymru wedi newid y gyfraith sy’n llywodraethu’r ffordd mae gwasanaethau cymdeithasol yn diogelu pobl rhag cam-drin ac esgeulustod ac yn helpu pobl i fyw bywydau llawn a bod yn fodlon eu byd.

Ymarfer a gynhelir gan y gwasanaethau cymdeithasol a’r byrddau iechyd yw’r asesiad poblogaeth, drwy gyd-bwyllgor sy’n gweithio yn yr ardal i gasglu gwybodaeth am les a’r rhwystrau iddo i’r bobl hynny y mae angen gofal a chefnogaeth arnynt, a’u gofalwyr.

Bydd yr asesiad poblogaeth yn ystyried yr hyn a allai atal pobl rhag bod angen gofal a chefnogaeth yn y lle cyntaf, neu bethau y gellir eu gwneud er mwyn atal yr angen am ofal a chefnogaeth rhag cynyddu.

Mae asesiad poblogaeth Bae’r Gorllewin yn cynnwys tair haen:

– Cyfres o we-dudalennau sy’n darparu crynodeb pwysig o anghenion gofal a chefnogaeth, gwasanaethau a phrif broblemau ardal Bae’r Gorllewin

– Cyfres o bennodau/PDFs y gellir eu lawrlwytho sy’n darparu disgrifiad manylach o drefniadau

– Cyfres o Adroddiadau Technegol/Papurau Pwnc sy’n cynnwys y dystiolaeth a dadansoddiad y mae’r ddau gynnyrch arall yn seiliedig arnynt (mae’r rhain ar gael ar gais – gweler yr adran “Cyswllt”)

CLICIWCH AR YR EICON I LAWRLWYTHO’R BENNOD CYFLWYNO/PDF LLAWN

Y MEYSYDD RYDM YN GYFRIFOL AMDANYNT

CLICIWCH AR YR EICONAU I WELD MWY O WYBODAETH

GOFALWYR Y MAE ANGEN CEFNOGAETH ARNYNT

PLANT A PHOBL IFANC

IECHYD/ANABLEDD CORFFOROL

ANABLEDD DYSGU AC AWTISTIAETH

IECHYD MEDDWL

POBL HYN

DIOGELU A THREFNIADAU DIOGELU RHAG COLLI RHYDDID

SEFYDLIADAU DIOGEL

NAM SYNHWYRAIDD

TRAIS YN ERBYN MENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk