Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4691
Iechyd Meddwl | Western Bay
Warning: A non-numeric value encountered in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BETH YW YSTYR IECHYD MEDDWL?

BETH YW YSTYR IECHYD MEDDWL?

“Cyflwr lles yw iechyd meddwl lle mae unigolyn yn gwireddu ei botensial ei hun, yn gallu ymdopi â phwysau arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol ac yn gallu cyfrannu i’w gymunedau.” (Sefydliad Iechyd y Byd, 2014)

Y TERMAU A DDEFNYDDIR YMA I DDISGRIFIO PROBLEMAU IECHYD MEDDWL YW:

– Anhwylder Iechyd Meddwl –

mae hwn yn cyfeirio at yr holl afiechydon sy’n cael eu cynnwys yn y bennod hon, wedi’i rannu’n dri math:

– Anhwylderau Meddwl Cyffredin –

h.y. yr afiechydon iechyd meddwl mwyaf cyffredin

– Seicosis Tebygol –

a ddefnyddir i ddisgrifio afiechyd meddwl sy’n fwy difrifol nag anhwylderau meddwl cyffredin

– Anhwylder Personoliaeth –

gan gynnwys iselder, paranoia, anhwylder gwrthgymdeithasol ac anhwylder gorfodaeth obsesiynol

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

Mae anhwylderau iechyd meddwl yn gyffredin iawn.

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG O LEIAF UN ANHWYLDER MEDDWL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

ABERTAWE
(2015)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

ABERTAWE
(2035)

MYNYCHTRA’R BOBL YN Y TRI CHATEGORI O ANHWYLDER IECHYD MEDDWL YNG NGHYMRU:

ANHWYLDER MEDDWL CYFFREDIN

%

o’r boblogaeth

ANHWYLDER PERSONOLIAETH

%

o’r boblogaeth

ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL

%

o’r boblogaeth (aged 16-74)

YM MAE’R GORLLEWIN:

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG O LEIAF UN ANHWYLDER MEDDWL CYFFREDIN

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

19800

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

19624

ABERTAWE
(2015)

34302

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

19942

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

18823

ABERTAWE
(2015)

36609

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG UNRHYW ANHWYLDER PERSONOLIAETH

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

4585

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

4544

ABERTAWE
(2015)

7944

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

4618

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

4359

ABERTAWE
(2035)

8478

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

521

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

516

ABERTAWE
(2015)

903

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

525

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

495

ABERTAWE
(2035)

963

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

Mae meddygon teulu’n trin y cyfrannau a’r niferoedd mwyaf o bobl ag anhwylderau iechyd meddwl. Gan ystyried Bae’r Gorllewin yn ei gyfanrwydd drwy ddefnyddio’r rhagamcan ar gyfer gweld meddyg teulu yn ystod y pythefnos diwethaf yn 2015, bu oddeutu 4,700 o ymgynghoriadau mewn pythefnos rhwng pobl ag anhwylderau meddwl cyffredin neu anhwylder seicotig tebygol a meddygon teulu. Dros gyfnod o 52 wythnos, dyma dros 122,000 o ymgynghoriadau (125,000 erbyn 2035).

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL A DDERBYNIODD WASANAETH DYDD YN YSTOD Y FLWYDDYN FLAENOROL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

193

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

191

ABERTAWE
(2015)

334

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

194

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

183

ABERTAWE
(2035)

356

Mae amrywiaeth o wasanaethau a thimau iechyd meddwl yn y gymuned ar draws Bae’r Gorllewin, gan gynnwys:

– Complex Needs Services for Women, gwasanaeth therapi ymddygiad dialectegol yn y gymuned i fenywod ag anghenion iechyd meddwl cymhleth.

– Timau Datrys Argyfyngau a Thriniaeth Gartref, sy’n cynnig cefnogaeth a gofal i bobl a fyddai fel arall yn cael eu hanfon i’r ysbyty, yn ogystal â chefnogi pobl yr oedd angen gofal fel cleifion mewnol arnynt i adael yr ysbyty’n gynnar.

– Unedau Adfer ar ôl Argyfwng – amgylchedd tebyg i ysbyty dydd ar gyfer pobl y mae angen mwy o gefnogaeth arnynt na’r hyn y gellir ei rhoi yn eu cartrefi eu hunain ond nid oes angen iddynt fod yn yr ysbyty.

– Tîm Mewngymorth yn y Carchar – tîm iechyd meddwl cymunedol yng Ngharchar EM y Parc a Charchar EM Abertawe, sy’n asesu, yn rheoli ac yn cydlynu gofal carcharorion ag afiechyd meddwl difrifol.

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk