BETH YW YSTYR IECHYD MEDDWL?

BETH YW YSTYR IECHYD MEDDWL?

“Cyflwr lles yw iechyd meddwl lle mae unigolyn yn gwireddu ei botensial ei hun, yn gallu ymdopi â phwysau arferol bywyd, yn gallu gweithio’n gynhyrchiol ac yn gallu cyfrannu i’w gymunedau.” (Sefydliad Iechyd y Byd, 2014)

Y TERMAU A DDEFNYDDIR YMA I DDISGRIFIO PROBLEMAU IECHYD MEDDWL YW:

– Anhwylder Iechyd Meddwl –

mae hwn yn cyfeirio at yr holl afiechydon sy’n cael eu cynnwys yn y bennod hon, wedi’i rannu’n dri math:

– Anhwylderau Meddwl Cyffredin –

h.y. yr afiechydon iechyd meddwl mwyaf cyffredin

– Seicosis Tebygol –

a ddefnyddir i ddisgrifio afiechyd meddwl sy’n fwy difrifol nag anhwylderau meddwl cyffredin

– Anhwylder Personoliaeth –

gan gynnwys iselder, paranoia, anhwylder gwrthgymdeithasol ac anhwylder gorfodaeth obsesiynol

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

Mae anhwylderau iechyd meddwl yn gyffredin iawn.

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG O LEIAF UN ANHWYLDER MEDDWL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

ABERTAWE
(2015)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

ABERTAWE
(2035)

MYNYCHTRA’R BOBL YN Y TRI CHATEGORI O ANHWYLDER IECHYD MEDDWL YNG NGHYMRU:

ANHWYLDER MEDDWL CYFFREDIN

%

o’r boblogaeth

ANHWYLDER PERSONOLIAETH

%

o’r boblogaeth

ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL

%

o’r boblogaeth (aged 16-74)

YM MAE’R GORLLEWIN:

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG O LEIAF UN ANHWYLDER MEDDWL CYFFREDIN

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

19800

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

19624

ABERTAWE
(2015)

34302

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

19942

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

18823

ABERTAWE
(2015)

36609

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG UNRHYW ANHWYLDER PERSONOLIAETH

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

4585

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

4544

ABERTAWE
(2015)

7944

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

4618

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

4359

ABERTAWE
(2035)

8478

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

521

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

516

ABERTAWE
(2015)

903

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

525

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

495

ABERTAWE
(2035)

963

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

Mae meddygon teulu’n trin y cyfrannau a’r niferoedd mwyaf o bobl ag anhwylderau iechyd meddwl. Gan ystyried Bae’r Gorllewin yn ei gyfanrwydd drwy ddefnyddio’r rhagamcan ar gyfer gweld meddyg teulu yn ystod y pythefnos diwethaf yn 2015, bu oddeutu 4,700 o ymgynghoriadau mewn pythefnos rhwng pobl ag anhwylderau meddwl cyffredin neu anhwylder seicotig tebygol a meddygon teulu. Dros gyfnod o 52 wythnos, dyma dros 122,000 o ymgynghoriadau (125,000 erbyn 2035).

NIFER RHAGAMCANOL Y BOBL AG ANHWYLDER SEICOTIG TEBYGOL A DDERBYNIODD WASANAETH DYDD YN YSTOD Y FLWYDDYN FLAENOROL

BAE’R GORLLEWIN
(2015)

BAE’R GORLLEWIN
(2035)

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2015)

193

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2015)

191

ABERTAWE
(2015)

334

PEN-Y-BONT AR OGWR
(2035)

194

CASTELL-NEDD PORT TALBOT
(2035)

183

ABERTAWE
(2035)

356

Mae amrywiaeth o wasanaethau a thimau iechyd meddwl yn y gymuned ar draws Bae’r Gorllewin, gan gynnwys:

– Complex Needs Services for Women, gwasanaeth therapi ymddygiad dialectegol yn y gymuned i fenywod ag anghenion iechyd meddwl cymhleth.

– Timau Datrys Argyfyngau a Thriniaeth Gartref, sy’n cynnig cefnogaeth a gofal i bobl a fyddai fel arall yn cael eu hanfon i’r ysbyty, yn ogystal â chefnogi pobl yr oedd angen gofal fel cleifion mewnol arnynt i adael yr ysbyty’n gynnar.

– Unedau Adfer ar ôl Argyfwng – amgylchedd tebyg i ysbyty dydd ar gyfer pobl y mae angen mwy o gefnogaeth arnynt na’r hyn y gellir ei rhoi yn eu cartrefi eu hunain ond nid oes angen iddynt fod yn yr ysbyty.

– Tîm Mewngymorth yn y Carchar – tîm iechyd meddwl cymunedol yng Ngharchar EM y Parc a Charchar EM Abertawe, sy’n asesu, yn rheoli ac yn cydlynu gofal carcharorion ag afiechyd meddwl difrifol.

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

LAWRLWYTHWCH Y PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk