Warning: A non-numeric value encountered in /home/westernbay/3QKN0C1T/htdocs/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5841

BETH YW YSTYR TRAIS YN ERBYN MENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL?

BETH YW YSTYR TRAIS YN ERBYN MENYWOD, CAM-DRIN DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL?

“Unrhyw ddigwyddiad neu batrwm o ddigwyddiadau sy’n cynnwys ymddygiad rheolaethol, cymhellol neu fygythiol, trais neu gam-drin rhai 16 oed ac yn hŷn sy’n bartneriaid personol, neu sydd wedi bod, neu rhwng aelodau o’r teulu ni waeth beth yw eu rhywedd neu eu rhywioldeb. Gall y cam-drin gynnwys ond nid yw’n gyfyngedig i gam-drin seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol ac emosiynol.”

CAM-DRIN

CAM-DRIN

Ystyr cam-drin yw cam-drin corfforol, rhywiol, seicolegol, emosiynol neu ariannol.

TRAIS RHYWIOL

TRAIS RHYWIOL

Ystyr trais rhywiol yw camfanteisio rhywiol, aflonyddu rhywiol neu fygwth trais o natur rywiol.

CAM-DRIN DOMESTIG

CAM-DRIN DOMESTIG

Ystyr cam-drin domestig yw cam-drin pan fo’r dioddefwr yn gysylltiedig, neu wedi bod yn gysylltiedig, â’r person sy’n ei gam-drin.

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

AR BWY Y MAE HYN YN EFFEITHIO A SUT?

YN 2015-2016, COFNODODD HEDDLU BAE’R GORLLEWIN:

DIGWYDDIADAU O GAM-DRIN DOMESTIG SY’N YMWNEUD Â THRAIS YN ERBYN Y PERSON

PEN-Y-BONT AR OGWR

756

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

911

ABERTAWE

1510

ROEDD 2 LADDIAD DOMESTIG YM MAE’R GORLLEWIN (2015-2016)

FAINT O ACHOSION A DRAFODWYD YNG NGHYNADLEDDAU MARAC?
(Cynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg) (2015–2016)

BAE’R GORLLEWIN

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PETHAU A GRYBWYLLWYD GAN BOBL SY’N BWYSIG IDDYNT

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

PWY SY’N DERBYN CYMORTH A PHA GEFNOGAETH SYDD AR GAEL?

CYFANSWM YR ACHOSION A ATGYFEIRIWYD DRWY GEFNOGAETH IDVA
(YMGYNGHORYDD ANNIBYNNOL AR DRAIS DOMESTIG)

PEN-Y-BONT AR OGWR

CASTELL-NEDD PORT TALBOT

ABERTAWE

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

PA NEWIDIADAU Y MAE’N RHAID I NI GYNLLUNIO AR EU CYFER?

LAWRLWYTHWCH Y BENNOD/PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

LAWRLWYTHWCH Y BENNOD/PDF I GAEL MWY O WYBODAETH

© – Western Bay Programme
Tel/Ffôn: 01792 633805
western.bay@swansea.gov.uk